TripAdvisor je jedan od najvećih portala za oglašavanje smještaja na svijetu i prema tome ima veliki utjecaj na hotelijersko tržište. Svima je jasno da bolja pozicija na TripAdvisoru ima za posljedicu  povećanje prihoda po smještajnoj jedinici. Iz spomenutog razloga svi žele biti što bliže vrhu, što vidljiviji i popularniji.

Također pročitajte naš detaljni članak o tome kako se oglasiti na TripAdvisor!

Na primjer, 67% turista provjeri TripAdvisor nekoliko puta mjesečno ili više. 65 % putnika će najprije rezervirati smještaj koji je dobio TripAdvisor nagradu, dok 77% ljudi provjeri TripAdvisor ocjene prije nego što rezervira smještaj. Drugim riječima, TripAdvisor je kanal kojeg Vi kao iznajmljivač ni u kojem slučaju ne biste smjeli ignorirati.

 

Evo kako ustvari funkcionira TripAdvisor:

  • Na osnovu svoga iskustva s Vama, turisti ocjenjuju i komentiraju Vaš objekt.
  • Na osnovu tih ocjena i komentara, Vaš smještaj dobiva sveukupni TripaAdvisor rejting gdje je 5 najveća ocjena.
  • Vaš TripAdvisor rejting se zatim uspoređuje sa rejtingom ostalih objekata na Vašoj lokaciji.

 

Kako ustvari funkcionira algoritam za rangiranje smještaja na TripAdvisor-u?

TripAdvisor  za potrebe rankinga smještaja u istoj lokaciji koristi Popularity Index algoritam. Popularity index je  osnovni TripAdvisorov kriterij za rangiranje smještaja. Bazira se na povratnim informacijama od strane gostiju i pomoću njega se vaš smještaj uspoređuje s drugim smještajem u istom zemljopisnom području.

Iako postoji mnogo varijabli koje ulaze u ovaj kompleksan algoritam (a TripaAdvisor naravno neće otkriti baš sve tajne sastojke), poznato je da postoje četiri glavne komponente koje doprinose Vašem rankingu u ovom sistemu.
Megabooker Vam donosi grafički prikaz elemenata koji utječu na sveukupnu poziciju Vašeg smještaja na TripAdvisor tražilici.

[pdf-embedder url=”//megabooker.hr/wp-content/uploads/2017/01/b0infografikatripslogom.pdf”] b0infografikatripslogom

[button link=”//megabooker.hr/tripadvisor-infografika” size=”large” target=”_blank”  color=”blue” lightbox=” false”]Preuzmi ovdje[/button]


 

Kako unaprijediti poziciju smještaja na TripAdvisor-u (Grafički prikaz) by