Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

Cilj ovog članka je objasniti Vama (fizičkoj osobi) kao građaninu-iznajmljivaču koja su Vaša prava i obveze što proizlaze iz važećih propisa u vezi s oporezivanjem iznajmljivanja stanova, soba i postelja turistima te kako ćete ispuniti te obveze i ostvariti prava. Ukoliko ste se tek sada odlučili da postanete iznajmljivač, preporučujemo Vam naš  vodič za iznajmljivanje privatnog smještaja.

Građani-iznajmljivači kod pružanja usluga smještaja u sobama, apartmanima te kućama za odmor najčešće nisu obveznici PDV-a te u tom slučaju plaćaju porez na dohodak/ paušalno oporezivanje.

Prema članku 28-38.a. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13, i 13/14.) građani mogu bez obveze registriranja djelatnosti pružati određene ugostiteljske usluge. U te usluge spadaju:

[zc4wp_za25]

UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU

(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti)

 • usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, koji je vlasnik iznajmljivač do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta (ne ubrajaju se pomoćni kreveti)
 • gostima usluge doručka, polupansiona ili pansiona

UGOSTITELJSKE USLUGE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

 • povezane su s poljoprivrednom djelatnošću te predstavljaju dopunsku djelatnost osnovnoj poljoprivrednoj proizvodnji. S poreznog aspekta u takvim slučajevima riječ je o obavljanju samostalne djelatnosti koja je u skladu s čl. 17. i 18. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. – 148/13.) s poreznog motrišta izjednačena s obrtom.

Za pružanje usluga u domaćinstvu, iznajmljivačem se smatra državljanin Republike Hrvatske, a od 1. srpnja 2013., odnosno ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, iznajmljivačima se smatraju i državljani država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora. Za informacije o temeljnim propisima o turizmu i kategorizacija apartmana posjetite ovaj članak.

Objekti-sobe, postelje, apartmani za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu trebaju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju. Građanin-iznajmljivač ne smije neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smještaja, nuditi i prodavati usluge smještaja izvan svog objekta. To se smije na prostorima, ali pod uvjetima i na način koji može propisati predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu poput usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor te usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor uređuje Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. – 160/13).

Način na koji se mogu oporezivati ugostiteljske usluge u domaćinstvu od iznajmljivanja soba, apartmana i kuća za odmor su:

 • paušalno oporezivanje – i to u skladu s čl.44 Zakona o porezu na dohodak (čl. 27. st. 3. Zakona o porezu na dohodak);
 • na način propisan za dohodak od samostalne djelatnosti prema podatcima iz poslovnih knjiga i evidencija, u skladu s čl. 19.-24. Zakona o porezu na dohodak (čl.29.st.1 i 2. Zakona o porezu na dohodak) te
 • kao obveznik poreza na dobit (“dobitaš”) u skladu s odredbama čl. 26 Zakona o porezu na dohodak (čl. 29. st. 3 Zakona o porezu na dohodak)

Posebno je važno voditi brigu o tome da se dohodak koji ostvaruju građani od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu može oporezivati paušalno samo pod uvjetom da građanin nije obveznik PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. –Rješenje USRH, 148/13. i 155/13. – Rješenje USRH – dalje: Zakon o PDV-u), neovisno o tome je li postao obveznikom PDV-a na temelju ostvarenog prometa od iznajmljivanja ili od obavljanja neke druge djelatnosti koju obavlja.

Ako građanin – iznajmljivač isporuči dobra i usluge u vrijednosti iznad 230.000,00 kn dužbookian je pristupiti sustavu PDV-a. Ako se navedena svota prijeđe u 2014. g. kao iznajmljivači trebate se od 1. siječnja 2015. godine upisati u registar obveznika PDV-a.  U tom slučaju, ostvareni dohodak Vam se više neće moći oporezivati paušalno, nego ćete trebati voditi poslovne knjige kao samostalnu djelatnost, odnosno utvrđivati dohodak evidentiranjem primitaka i izdataka u obrascu KPI (KPI-Knjiga primitaka i izdataka).

Kao iznajmljivač možete dragovoljno sada i ubuduće, prijavom u registar poreznih obveznika na obrascu RPO (RPO- Registar poreznih obveznika) utvrđivati dohodak evidentiranjem  poslovnih primitaka i izdataka u poslovnim knjigama i evidencijama (obrazac KPI) te utvrđivati rezultat poslovanja kao “dobitaš”, o čemu trebate dati pismenu izjavu nadležnoj Poreznoj upravi do kraja tekuće godine za sljedeću godinu jer se tada primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. – 148/13.) i Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07. i 54/13.)

Utvrđivanje i plaćanje svote za godišnje paušalno oporezivanje na dohodak

Za oporezivanje paušalnog dohotka važan je Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba  i postelja putnicima i turistima (čl.8.) koji propisuje visinu paušalnog poreza i način plaćanja (Narodne novine br. 48/05. i 148/09.). Sukladno Pravilniku građani-iznajmljivači trebaju podnijeti Prijavu u registar  poreznih obveznika na obrascu RPO-1 ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta. Prijava se predaje prema mjestu u kojem je nadležni ured izdao odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu u kojem će se porez na dohodak utvrđivati u godišnjoj paušalnoj svoti, i to u roku od osam dana od dana kada je ured izdao odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu.

Tko je “paušalist”?

Prema Pravilniku (čl.2) “paušalist” može biti fizička osoba-građanin kojemu:

– na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

– koji nije obveznik PDV-a te koji dohodak ne utvrđuje prema čl. 19.-24. Zakona o porezu na dohodak, odnosno na temelju poslovnih knjiga pod uvjetom:

 • da iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje čiji je vlasnik, a najviše do 20 postelja odnosno kreveta i/ili
 • da organizira kamp na svojemu zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.

Godišnje paušaln oporezivanje na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem na sljedeći način:

GODIŠNJE PAUŠALNO OPOREZIVANJE NA DOHODAK = broj postelja (kreveta) * visina paušalnog poreza po postelji (krevetu) * koeficijent područja na kojem se usluga obavlja

U nastavku se daje izračun godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovni iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (bez prireza porezu na dohodak).

Tablica 1. Izračun godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovni iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (bez prireza porezu na dohodak)(u HRK)

Paušalno oporezivanje

ROKOVI PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK – Svota godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uvećava se za iznos prireza porezu na dohodak kada je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika poreza na dohodak

Prema Pravilniku o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (Narodne novine br. 48/05. i 148/09.), a u skladu s čl.6. godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.Paušalno oporezivanje

Paušalno oporezivanje na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se u korist računa poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada/općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Evidencije obveznika “paušalista”

Građanin-iznajmljivač koji pruža usluge u domaćinstvu te na toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjoj paušalnoj svoti, NE vodi poslovne knjige već Evidenciju o prometu (obrazac EP). Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema nadnevku izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Građanin-iznajmljivač kao porezni obveznik dužan je u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

Obveza građanina-iznajmljivača je i isticanje svote boravišne pristojbe. Obveza isticanja svote boravišne pristojbe na računu ne odnosi se na građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a plaćaju boravišnu pristojbu u paušalnoj svoti.

Osobe u domaćinstvu koje u skladu s rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga osoba u domaćinstvu iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najviše četiri postelje u općinama, naseljima i gradovima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podatcima turističke zajednice manja od 40 dana, tada boravišnu pristojbu mogu naplatiti istodobno s naplatom pružene usluge noćenja ili mogu boravišnu pristojbu platiti u  paušalnoj svoti, na što se i odnosi paušalno oporezivanje.

Promjena poreznog položaja iznajmljivača

Građani iznajmljivači mogu dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima uz propisane uvjete utvrđivati paušalno oporezivanje, no uz zadovoljenje određenih uvjeta ili pak dragovoljno, mogu dohodak utvrđivati i na drugi način, i to:

 • vođenjem poslovnih knjiga i evidencija prema Zakonu o porezu na dohodak kao da je riječ o samostalnoj obrtničkoj djelatnosti – dragovoljno;

 • vođenjem poslovnih knjiga i evidencija prema Zakonu o porezu na dohodak kao da je riječ o samostalnoj obrtničkoj djelatnosti – po sili zakona, ako je u prethodnoj godini ostvareni promet veći od 230.000,00 kn. Tada kao obveznik PDV-a treba voditi poslovne knjige prema propisima o dohotku i PDV-u;

 • kao obveznik poreza na dobitak – dragovoljno ili obvezno prema Zakonu o porezu na dobit.

U svim slučajevima, a uz odobrenje nadležnog ureda, porezni obveznik treba podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika (obrazac RPO-1), i to do kraja kalendarske godine za sljedeću godinu. Porezna uprava će od 1. siječnja godine za koju se traži promjena ukinuti rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i prirezu te će porezni obveznici utvrđivati dohodak evidentiranjem poslovnih primitaka i izdataka u knjizi primitaka i izdataka (obrazac KPI).

Primjer obračunavanja poreza

Građanin s prebivalištem u Rijeci (stopa prireza je 12% u trenutku pisanja članka a od 01.02. 2015 stopa prireza za grad Rijeku je 15%)  na osnovi odobrenja za pružanje usluga u domaćinstvu u 2012. godini u primorskom naselju iznajmljuje turistima stambeni objekt u kojem je kategorizirano 10 postelja. On nije obveznik PDV-a jer su mu godišnji primici u prethodnoj godini bili manji od 149.500,00kn. Primorsko naselje je razvrstano u razred A turističkih naselja s koeficijentom 1,00. Nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu poreznog obveznika (Rijeka) poreznim rješenjem utvrđuje godišnje paušalno oporezivanje na dohodak i prirez porezu na dohodak:

 • Godišnji paušalni porez na dohodak = broj postelja* visina paušalnog poreza po postelji*koeficijent područja na kojem se pruža usluga= 10*300*1= 3.000,00 kn
 • Prirez porezu na dohodak = iznos poreza na dohodak * stopa prireza = 3.000,00 * 12% = 360,00 kn
 • Ukupni iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak = 3.000,00 + 360,00 = 3.360,00 kn

Pored navedenog godišnjeg paušalnog poreza na dohodak građanin-iznajmljivač dužan je platiti i boravišnu pristojbu za navedene goste.

Porezni prekršaji

Prema Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 125/13. i 148/13.) novčanom kaznom od 2.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

 1. porezni obveznik koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez po godišnjoj poreznoj prijavi,
 2. porezni obveznik koji u propisanom roku ne prijavi početak obavljanja djelatnosti, iznajmljivanja i/ili ostvarivanja dohotka te
 3. porezni obveznik koji ne uplati mjesečni, tromjesečni odnosno jednokratni predujam poreza po rješenju Porezne uprave u utvrđenoj visini i u propisanom roku.

Prema Zakonu o porezu dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 148/13. i 153/13.) novčanom kaznom od 1.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obveznik PDV-a koji: ne iskazuje na računu sve propisane podatke, ne podnosi ili ne podnosi u propisanom roku prijavu PDV-a i prijavu konačnog obračuna PDV-a, ne plaća PDV na propisani račun te ne obračunava i ne izdaje račun za obavljene usluge.

Osim toga novčanom kaznom od 2.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se obveznik PDV-a koji: netočno utvrđuje porezne osnovice, koristi porezna oslobođenja suprotno odredbama Zakona, ne izdaje račun, ne obračunava i ne plaća dužni iznos PDV-a ili ne plaća dužni iznos PDV-a u propisanom roku, koristi odbitak pretporeza koji se po Zakonu ne može odbiti, ne čuva dokumentaciju u propisanom razdoblju, ne dopušta nadzor nadležnim tijelima ili ne dozvoljava uvid u dokumentaciju i knjige o primljenim i izdanim računima za obavljene usluge.

Osim ovih novčanih kazni poreznog obveznika (građana-iznajmljivača) slijede kazne i prema Općem poreznom zakonu Republike Hrvatske.

Dr.sc. SABINA HODŽIĆ

 

Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja turistima- Megabooker akademija by