Porezni položaj usluga putnička agencija za iznajmljivanje apartmana

bookiCilj ovog članka je objasniti poseban postupak oporezivanja agencija za iznajmljivanje apartmana odnosno koje su njegove temeljne odredbe primjene posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija te koji je porezni položaj usluga putničke agencije-posrednika.

Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju propisan je novi način oporezivanja turističkih usluga, odnosno usluga koje pružaju putničke agencije. Poseban postupak oporezivanja usluga propisan je Direktivom 2006/112/EZ koji se sastoji u oporezivanju marže.

Republika Hrvatska je preuzela i počela primjenjivati poseban postupak od 01.07.2013., a sam način oporezivanja posebnog postupka propisan je odredbama čl. 91-94. Zakona o PDV-u i čl. 187. Pravilnika o PDV-u.

Poseban postupak primjenjivat će putničke agencije koje posluju s putnicima u svoje ime, a koriste isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika pri obavljanju usluga putovanja.

Putničke agencije koje ispunjavaju uvjete za primjenu posebnog postupka, a ti uvjeti su propisani čl. 91.st.1 Zakona o PDV-u trebaju primijeniti poseban postupak oporezivanja.

Popis najčešćih pitanja:

Tko može primijeniti poseban postupak oporezivanja putničkih agencija za oglašavanje  i na koje se usluge postupak odnosi?

Prema čl. 187. st.1. Pravilnika o PDV-u poseban postupak oporezivanja putničkih agencija primjenjuje se ako porezni obveznik u svoje ime obavlja uslugu organizacije putovanja. Organizator putovanja je osoba koja pribavlja putniku usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih usluga što čine cjelinu i koje se obavljaju u vremenu duljem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje (paket aranžman) te se putnik obvezuje platiti mu za to ukupnu cijenu. Za primjenu ovakve vrste postupka bitno je da se obavlja jedna usluga vezana uz putovanje kao što su smještaj ili prijevoz. Prilikom organiziranja putovanja u drugu državu članicu, pri čemu putnička agencija koristi usluge drugih poreznih obveznika, putnička agencija prilikom primjene posebnog postupka razliku u cijeni oporezuje PDV-om po stopi od 25%, a iznos PDV-a koji je putnička agencija obvezna platiti izračunava se primjenom preračunane stope PDV-a, koja iznosi 20% na ostvarenu razliku u cijeni.

Osim ovoga, prema čl. 187. st.4. Pravilnika o PDV-u primjenjuje se i ako porezni obveznik u svoje ime obavlja uslugu organizacije putovanja koja pribavlja putniku usluge koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih usluga što čine cjelinu, ali ne uključuju noćenje (izlet) te da se putnik obvezuje platiti mu za to ukupnu cijenu. Čl. 91.st.1. Zakona o PDV-u propisuje da se poseban postupak primjenjuje na poslovanje putničkih agencija, ako posluju s putnicima u svoje ime i koriste se uslugama i isporukama dobara drugih poreznih obveznika za obavljanje usluga putovanja. Ovakva vrsta postupka NE primjenjuje se na putničke agencije koja posluju samo kao posrednici, odnosno nastupaju u tuđe ime i za tuđi račun. Također se ne odnosni na porezne obveznike koji za izračun porezne osnovice primjenjuju odredbe čl.33. st.3. Zakona o PDV-u. To su prolazne stavke koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov računa.

U slučaju kada organizator putovanja pruža uslugu organizacije putovanja koja se sastoji od dijela usluga koje pruža sam organizator putovanja, a dio usluga koristi od drugih poreznih obveznika, posebni postupak oporezivanja primjenjuje se samo na dio paket-aranžmana koji čine usluge kojima se organizator koristi od drugih poreznih obveznika. Za potrebe PDV-a, u čl.91. st.1. Zakona o PDV-u navedeno je da se putničkim agencijama smatraju organizatori putovanja. Prema čl.187. st.3. Pravilnika o PDV-u, organizatorom putovanja (u smislu čl.91. Zakona o PDV-u) smatra se također i osoba koja prodaje u svoje ime paket-aranžman koji je pripremila neka druga osoba.

Od čega se sastoji poseban postupak?

Poseban postupak sastoji se u oporezivanju marže, odnosno razlike u cijeni koju agencija za oglašavanje  ostvari u poslovanju s putnicima u slučaju kada se koristi uslugama drugih poreznih obveznika, koje agencije pružaju izravno putnicima. Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija za iznajmljivanje apartmana koje obavljaju usluge putnicima u svoje ime, a nabavljaju te usluge od drugih poreznih obveznika, je obvezan i one se ne mogu opredijeliti za redovito oporezivanje tih usluga. Putničkim se agencijama prema propisima o PDV-u smatraju organizatori putovanja, a posebni postupak oporezivanja primjenjuje se samo u slučaju kad agencija radi u svoje ime, što bi značilo u svoje ime i svoj račun te u svoje ime, a za tuđi račun.

Tko se smatra putnikom za potrebe oporezivanja usluga putničkih agencija?

U skladu s čl.187. st. 5. Pravilnika o PDV-u, putnikom se smatra svaka osoba kojoj putnička agencija obavlja usluge.

Ova odredba primjenjuje se tek od 01.01.2014. na temelju izmjene Pravilnika o PDV-u objavljenog u Narodnim novinama br. 160/13.

Što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza?

U skladu s čl. 92. Zakona o PDV-u (čl. 308. Direktive 2006/112/EZ) porezna osnovica, u vezi s jedinstvenom uslugom je razlika u cijeni putničke agencije, odnosno razlika između ukupne naknade, bez PDV-a, koju plaća putnik i stvarnih troškova putničke agencije za isporuke dobara ili usluga koje su joj obavili drugi porezni obveznici, ako su te transakcije obavljene izravno putniku.

To znači da je kod posebnog postupka oporezivanja porezna osnovica marža, odnosno razlika između ukupne svote koju plaća putnik, bez PDV-a, i stvarnih troškova koje ima putnička agencija za isporuke i usluge koje nabavi od drugih poreznih obveznika, ako se te usluge pružaju izravno putnicima.

Detaljnije prikazano na sljedećoj slici.

agencija za iznajmljivanje apartmana

Kako je riječ o usluzi, porezna obveza prema čl. 30. st.1. Zakona o PDV-u, nastaje kada je usluga obavljena, neovisno o tome je li porezni obveznik izdao račun za obavljenu uslugu. Za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku primitka računa kako je određeno čl.30. st. 5. Zakona o PDV-u.

Da li agencija ima pravo na odbitak pretporeza?

U skladu s odredbom čl.94. Zakona o PDV-u (čl. 310. Direktive 2006/112/EZ), PDV koji putničkoj agenciji obračunaju drugi porezni obveznici, a odnosi se na usluge koje se pružaju putnicima u posebnom postupku, ne može se odbiti ili ne može biti vraćen putničkoj agenciji putem povrata PDV-a. Povrat se ne može ostvariti niti u jednoj državi članici.

Međutim, turistička agencija IMA pravo koristiti pretporez i ostvariti povrat pretporeza koji su joj zaračunali dobavljači iz Republike Hrvatske za isporuke dobara i usluge koji su troškovi putničke agencije kao npr. PDV iskazan u računima za nabavljenu opremu koja se koristi za potrebe poslovanja agencije, najam poslovnog prostora, kancelarijski materijal, troškove grijanja, telefona, električne energije i sl. Jednako tako, agencija IMA pravo na pretporez iz ulaznih računa putničke agencije koje se odnose na vlastitu uslugu koja će biti zaračunana u cijeni aranžmana, odnosno kod redovitog postupka oporezivanja.

Da li je agencija dužna izdati račun?

Putnička agencija za iznajmljivanje apartmana svaku uslugu treba izdati račun čiji elementi su određeni u čl.79. st.1. Zakona o PDV-u, a na računu u posebnom postupku oporezivanja putničkih agencija (prema čl.79.st. 4. Zakona o PDV-u) obvezno treba biti napomena:

Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija sukladno čl. 91. Zakona o PDV-u.

Putničke agencije mogu pružati usluge i fizičkim osobama te također trebaju izdavati račune tim korisnicima i ostalima koji nisu obveznici PDV-a.

U pravilu, agencija i nalogodavac (porezni obveznik ili osoba za koju agencija posreduje) sklapaju ugovor o posredovanju u kojem trebaju definirati ugovorne elemente te naknadu za usluge posredovanja.

agencija za oglašavanjeOvisno o poreznom položaju stvarnog pružatelja usluge-iznajmljivača, na uslugu smještaja (ako je riječ o obvezniku PDV-a) treba obračunati PDV po stopi od 13%, ako nije obveznik PDV-a, PDV se na uslugu smještaja ne obračunava. Na pripadajuću proviziju agencije-uslugu posredovanja u vezi sa smještajem treba obračunavati PDV po stopi od 25%.

Detaljnije je prikazano u nastavku.

a) Pružatelj usluge-iznajmljivač nije obveznik PDV-a, agencija jest

Usluga smještaja – nema PDV-a

agencija za oglašavanjeb) Pružatelj usluge-iznajmljivač i agencija obveznici su PDV-a

b) Pružatelj usluge-iznajmljivač i agencija obveznici su PDV-aU ovom slučaju vidljivo je da agencija (posrednik/zastupnik) ne obavlja uslugu smještaja, nego samo posreduje u dogovaranju i izvršavanju usluge smještaja pa joj pripada naknada za obavljenu uslugu posredovanja koja se oporezuje PDV-om po stopi od 25% (ako je agencija obveznik PDV-a).

Poseban postupak oporezivanja putničke agencije primjenjuje se kada se agencija za obavljanje usluge koristi isporukama dobara i usluga drugih poreznih obveznika te se NE primjenjuje kada putnička agencija djeluje kao posrednik. To je propisano u čl. 91. st.1. Zakona o PDV-u, a to znači da agencija djeluje u tuđe ime i za tuđi račun.

Što sve agencija može činiti kod posredničkih poslova?

Agencija može:

  • izdati račun korisniku usluge u ime pružatelja usluge-iznajmljivača sa svim podatcima iznajmljivača i korisnika usluge te kronološkim redom i brojem računa svakog pružatelja usluge ili iznajmljivača,

  • u ime iznajmljivača primiti plaćanje usluge na svoj račun i proslijediti pripadajući dio iznajmljivaču,bez uključivanja u prihod agencije,

  • u ime iznajmljivača građana (obveznika poreza na dohodak-paušalista) platiti njegove porezne i druge zakonske obveze (porez na dohodak, boravišnu pristojbu i sl.

Agencije najčešće primjenjuju ovakav način poslovanja kod posredovanja pri pružanju usluga u domaćinstvu-najam soba i postelja, kampovi, a obveznik plaća porez na dohodak paušalno ili kod pružanja turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu kada poduzetnici nisu obveznici PDV-a.

Kada agencija radi u tuđe ime i za tuđi račun, treba izdati dva računa:

1. Račun za uslugu posredovanja koji izdaje nalogodavcu

Ako je račun izdan poreznom obvezniku u Republici Hrvatskoj ili osobi koja nije porezni obveznik, usluga posredovanja oporeziva je PDV-om po stopi od 25%. Ako je usluga zaračunana poreznom obvezniku izvan Republike Hrvatske (EU ili treća zemlja) NE podliježe oporezivanju u Republici Hrvatskoj, a na računu treba staviti napomenu:

Prijenos porezne obveze prema čl.17.st.1. Zakona o PDV-u.

2. Račun (primjerice za uslugu smještaja) koji izdaje kupcu-naručitelju usluge u ime i za račun osobe za koju posreduje

Agencija koja posluje u ime i za račun iznajmljivača-pružatelja usluge izdaje račun u njegovo ime i za njegov račun. Ako agencija izdaje račun u ime iznajmljivača fizičke osobe koji nije obveznik PDV-a, račun treba imati elemente koje propisuje Pravilnik o porezu na dohodak, odnosno Opći porezni Zakon u čl.54a. Također treba staviti napomenu:

PDV nije obračunan prema čl. 90. st.2. Zakona o PDV-u jer je riječ o malom poreznom obvezniku koji je oslobođen PDV-a.

Što kada agencija posluje izvan EU?

Važno je napomenuti da ako agencija radi u svoje ime, a pruža uslugu aranžmana („prodaje aranžmane“) u Republici Hrvatskoj ili unutar EU-a, treba obvezno primijeniti poseban postupak oporezivanja putničkih agencija i nema pravo izbora poreznog položaja. Međutim, za prodane aranžmane izvan EU-a, odnosno u trećim zemljama, agencija se s poreznog motrišta, u pravilu, ponaša kao posrednik te je tako i određeno da u tim poslovima obavlja uslugu posredovanja. U skladu s poreznim određenjem ta je usluga, odnosno cijeli aranžman koji se smatra jedinstvenom uslugom, oslobođen PDV-a.

Da li Vas zanimaju temeljni propisi o turizmu i oglašavanje apartmana? Želite li postati iznajmljivač u 10 kratkih koraka i zanima Vas kategorizacija apartmana?

Dr.sc. SABINA HODŽIĆ

 

 

Porezni položaj usluga putničke agencije - posrednika- by