VODIČ ZA POČETNIKE:

Temeljni propisi u turizmu

booki“Ignorantia legis non excusat” ili u prijevodu nepoznavanje zakona nije izgovor. Svi iznajmljivači, a i oni koji se tek namjeravaju upustiti u posao iznajmljivanja (samostalno ili preko agencija) moraju savladati osnovne pojmove i saznati koji zakoni ih obuhvaćaju kao djelatnike u turizmu.

U nastavku stoga donosimo objašnjenje pojmova vezanih uz djelatnike u turizmu ( između ostalog i agencije), popise osnovnih zakona te detaljna pojašnjenja vezana uz plaćanja računa i izračun poreza. Ukoliko želite krenuti s iznajmljivanjem već danas i zanima Vas potrebna dokumentacija i kategorizacija apartmana kliknite ovdje.

Stoga predlažemo da popijete kavicu  i skoncentrirano uronite u sljedeće retke kako biste ih što bolje usvojili i zapamtili. TREBAT ĆE VAM.

2 su temeljna propisa koja morate usvojiti!

PRVI: Zakon o pružanju usluga u turizmu

Ovaj zakon zapravo objašnjava sam pojam pružanja usluge u turizmu, pa objašnjava da ova usluga obuhvaća:

 • pružanje usluga turističke agencije,
 • turističkog vodiča,
 • turističkog pratitelja,
 • turističkog animatora,
 • turističkog zastupnika,
 • turističke usluge u nautičkom turizmu,
 • turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i
 • ostale usluge koje se pružaju turistima u vezi s njihovim putovanjem i boravkom.

DRUGI: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Ovaj pak zakon definira način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, a pod time se smatraju:

 • pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane,
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka te
 • pružanje usluga smještaja.

Prema navedenim Zakonima turističke odnosno ugostiteljske usluge mogu pružati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete za pružanje turističkih usluga.

Pogled na putničke agencije iz perspektive zakonodavca

ŠTO JE AGENCIJA?

Turistička je agencija trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koja pruža organiziranja putovanja ili posredovanja usluga vezanih uz putovanje i boravak turista.

Usluge turističke agencije i uvjeti za pružanje usluge turističke agencije propisani su Zakonom o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine br. 68/07-152/14)  i Pravilnikom o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (Narodne novine br. 62/96-134/98).

AGENCIJE SU DUŽNE:

 1. objaviti uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i pridržavati se tih uvjeta, sadržaja i cijena,
 2. za svaku izvršenu uslugu korisniku izdati račun, kartu ili potvrdu s brojem kojim se potvrđuje primitak uplate i čuvati preslike tih dokumenata najmanje tri godine od dana njihovog izdavanja,
 3. postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima,
 4. voditi knjigu žalbe na propisan način, u roku od pet dana izjavljeni prigovor dostaviti nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor, a u skladu s Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (Narodne novine br. 5/08).
 5. Prema čl.7 st.1. Zakona o pružanju usluga u turizmu, turistička agencija može pružati sljedeće usluge:
 6. organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedbu ugovora o paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedbu ugovora o izletu,
 7. organiziranje kongresa,
 8. posredovanje o sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžmani i izlet),
 9. posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
 10. posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
 11. posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva) – organiziranje prihvata i transfera putnika,
 12. posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude;
 13. organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
 14. zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
 15. davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
 16. posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
 17. pomoći u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
 18. rezervacije, nabave i prodaje ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
 19. organizacije i pružanja usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
 20. iznajmljivanja i posredovanja u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata,
 21. te agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu.
 22. Usluge od rednog broja 1. do 9. može pružati SAMO turistička agencija, ako ovim Zakonom ili drugim propisima nije drugačije propisano.

KOME AGENCIJA SMIJE PRUŽATI USLUGU?

Turistička agencija smije organizirati ili posredovati u pružanju usluge smještaja samo za smještajne kapacitete pružatelja ugostiteljskih usluga koji je za pružanju tih usluga ishodila rješenje nadležnog tijela. Provjerite ko su Megabooker iznajmljivači i kako se izvršava oglašavanje apartmana.

KAKO MOGU AGENCIJI UPUTITI PRIGOVOR I KOJE SU NJENE OBAVEZE PO ZAPRIMANJU PRIGOVORA?

Turistička agencija obvezna je potrošačima omogućiti podnošenje pismenih prigovora, bilo u agenciji ili poštom, faksom ili elektroničkom poštom. Na njih je obvezna odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora i obvezna je voditi i čuvati pismenu evidenciju prigovora potrošača na trajnom mediju najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Dr.sc. SABINA HODŽIĆ

VODIČ ZA POČETNIKE: Zakon o pružanju usluga u turizmu by